تأثیر دمای خوراک در عملکرد ممبران های دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس آب دریا
سیستم های NF نانوفیلتراسیون و RO اسمز معکوس در فرآیند تصفیه آب درحال توسعه می باشد. هم اکنون در کشور واحدهای متعددی از تولید آب که روش های نانو فیلتراسیون و اسمز معکوس استفاده میکنند برای تولید آب آشامیدنی مورد استفاده قرار میگیرند. درنتیجه بهتر است شناخت بیشتری از رفتار ممبران ها جهت دستیابی به راندمان های بالا در تصفیه آب بدست آید.
عملگرهای زیادی بر فعالیت سیستم های تصفیه آب اسمز معکوس تأثیر دارند. مهمترین بخش دستگاه آب شیرین کن اسمز معکوس مربوط به ممبران ها است. بررسی عملکرد ممبران ها و شناسایی تأثیر عوامل متعدد بر واکنشهای آن تأثیر زیادی در پیشبرد این واحد دارند.
از عوامل مختلف مؤثر بر واکنش ممبران ها می توان به اسید آب ورودی، ناخالصی های موجود در آب نظیر کلر آزاد و همچنین دمای آب ورودی اشاره نمود.
دمای آبی که وارد دستگاه تصفیه آب میشود بر عملکرد این ممبران های دستگاه تصفیه آب تاثیر میگذارد. در بخش زیر به صورت مجزا به تأثیر عامل دما در فعالیت ممبران های نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس می پردازیم.
تأثیر افزایش دما در عملکرد ممبران های نانو فیلتراسیون
یک سیستم پایلوت را در نظر میگیریم که بتوانیم ببررسی تأثیر دما در عملکرد ممبران های NF بپردازیم. در الگوها دمای آب ورودی از 10 تا 30 درجه قابل تغییر است. در شرایط زمستان با تاثیر دما از 10 تا 20 سانتیگراد نشان میدهد که میزان ریکاوری آب از چهل و پنج درصد در دمای 10 درجه به شصت درصد در دمای 30 درجه سانتیگراد افزایش می یابد. در تابستان با افزایش دما از 25 به 35 درجه میزان بازیافت از 60 درصد به 75 درصد افزایش یافت.
اما با حرارت آب میبینیم که هدایت الکتریکی آب خروجی از ممبران بیشتر میشود.
تآثیر دمای آب وارد شده در فرآیند ممبران های آب شیرین کن اسمز معکوس

با حفظ فشار آب وارد شده به ممبران های دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس دریایی و حرارت دادن آب ورودی می توان تأثیر این مورد را بررسی نمود. نشان داده میشود که با حرارت آب از 25 درجه سانتیگراد تا 33 درجه سانتیگراد نشان میدهد که میزان ریکاوری از 42 درصد به 50 درصد میرسد. اما همانند آن که در مورد ممبران های NF دیدیم در مورد ممبران های دستگاه تصفیه آب اسمز معکوس نیز با حرارت, افزایش نسبی در هدایت الکتریکی آب خارج شده از 700 میکروزیمنس در سانتی متر به 900 نشان میدهد.

 

دستگاه تصفیه آب

 


نویسنده : برفاب برفاب ، تاریخ : چهاردهم آذر 1395 ، ساعت : 03:34